Aktīvā lapas iedaļa: Biedrības / "ATTĪSTĪBAI"
23.07.2024.

Biedrība "ATTĪSTĪBAI"

Juridiskā adrese: Saules iela 1, Izvalta, Krāslavas novads, LV-5652

Reģistrācijas Nr. 40008174530

Konta Nr. LV86HABA0551030604297  

e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv

http://attistibai.blogspot.com

Valdes priekšsēdētāja: Inga Leikuma

Tālruņa nr. 29646677

Moto - Dalīšanās.

No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs - attīstot organizāciju, pilnveidot savu kopienu. Dalīšanās vienam ar otru ir svarīgs pamatkritērijs dzīves kvalitātes celšanā.

 

Biedrības nosaukums ir “ATTĪSTĪBAI” / angļu valodā ir ”EVOLUTION”. Biedrība „ATTĪSTĪBAI" dibināta 2011.gada 15.martā. 

Darbības mērķis ir labāka dzīve laukos!

Mūsu attīstības stratēģija ir virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. Vietējo iedzīvotāju vēlmes saistās ar labklājību, drošību sev un saviem tuvākajiem, veselību un nodrošinātām vecumdienām, ar tīru ekoloģisko vidi, iespēju mācīties, sadarboties un radoši pilnveidoties. 

Sabiedrības izglītošana, tās labklājības paaugstināšana un  teritorijas ilgtspējīgas attīstības veicināšana novadā, tieši ietekmē katra indivīda labklājību.

 

Biedrībai "ATTĪSTĪBAI" piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss no 14.07.2016., darbības jomā - pilsoniskas sabiedrības attīstība.