Aktīvā lapas iedaļa: Izglītība
21.08.2019.

Izvaltas pamatskolas muzejs.

Izvaltā ir izveidots Izvaltas pamatskolas muzejs.

Adrese: Saules ielā 1., Izvalta

Šo darbu paveica Vēstures un sociālo zinību skolotāja Irēna Kriviņa un novadpētniecības pulciņa skolēni.

Muzeju var apmeklēt no 8.00-17.00 jebkurā dienā iepriekš piesakoties pa tālruni 65626500

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

Izvaltas pamatskolā strādā 14 pedagogi, 3 no tiem darba apvienošanas kārtībā. 8 skolotāji ir Izvaltas skolas absolventi. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.

2015./2016.mācību gadā Izvaltas pamatskolā  mācīsies 50 skolēni un 8 pirmskolas grupas audzēkņi. Izvaltas pamatskolā skolēni apgūst mācību plānā iekļautos mācību priekšmetus un darbojas pašdarbības kolektīvos:

  • folkloras kopa „Mozī Izvoltīši”  
  • dramatiskajā kolektīvā "Brīnumbērni" 
  • vides pulciņā "Dzīvo zaļi!" - mazpulkā „Izvalta”  
  • deju kolektīvā „Saulīte” 
  • sporta pulciņos 
  • 1.-6.klašu korī

Mājas lapa: skola.izvalta.lv

Izvaltā ir izveidots Izvaltas pamatskolas muzejs. Muzeju var apmeklēt no 8.00-17.00 jebkurā dienā iepriekš piesakoties pa tālruni: +371 65626418

Izvaltas pamatskolā (līdz 1992. g. vidusskola) 2000.g. mācījās 129 skolēni; skolā darbojās pirmsskolas vecuma bērnu grupa, kuru apmeklēja 16 bērni.

Skola atrodas bijušā klostera ēkā. 1817.gadā Izvaltā darbu sāka jezuītu ģimnāzija, kurā mācības notika poļu valodā. 1820. gadā skolu slēdza. 1935. gadā Izvaltā bija 6 klašu pamatskola, tagadējā pagasta teritorijā 4 kIašu pamatskola vēl bija Butānos un Mazajos Murānos.

Jau neatkarīgās Latvijas 20., 30. gados Izvaltā notika aktīva sabiedriskā dzīve, darbojās katoļu jaunatnes b-bas Izvaltas nodaļa, kurai bija arī b-ka. Padomju varas gados Izvaltā biia klubs un bibliotēka.

No skolas vēstures

Izvaltas skola sāka savu darbu kā jezuītu skola 1817. g.  rudenī puspabeigtā jazuītu klostera ēkā. No šī gada izvaltieši pilnīgi pamatoti datē savas skolas sākumu. 1817. gadā skola darbojās kā klasiskā jezuītu ģimnāzija, kaut sākumā tajā bija tikai 17 audzēkņi, turklāt kā arzīmēja vēsturnieks B. Brežgo- 10 no viņiem nevis dzīvoja skolā, bet nāca uz šejieni no citurienes (ļaujot pieņemt, ka viņu vidū ir arī kāda zemnieku atvase). Vēlāk te darbojās 5 klases: zemākā, vidējā un augstākā gramatikas klase, poēzijas klase un retorikas klase.Skolas atvēršanas gadā skolas prefekts bija Kazimirs Hlasko. Diemžēl jazuītu skola nepastāvēja Izvaltā ilgi. panākumi vietējo ļaužu katoliskā audzināšanā  nebija patīkami pareizticības piekritējiem- cara valdībai. 1820. gadā Krievijas cars izdeva pavēli par jezuītu darbības aizliegšanu un 24 stundu laikā jezuītiem lika izvākties no izvaltas. Skolas slēgšanas brīdī tajā mācījās 110 audzēkņi. Apliecību par retorikas klases pabeigšanu paspēja saņemt Jezups Maciļevičs- 19 gs. labākās latgaliešu populārzinātniskās grāmatas "Pavuijceišona un vysaidi spasobi" (1850g.) autors.

Ar 1864. gadu darbojās tautskola vīriešiem (mācījās 90 zēni) un vēlāk arī sievietēm (mācījās 6 meitenes). Mācības notika krievu valodā.

Skola Izvaltā pastāvējusi arī 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, jo par mācīšanos krievu val. vēstīja daudzu izvaltiešu stāstījumi. 1928.- 1929.m.g. bija sešklasīga pamatskola ar 6 skolotājiem. 1926.g. skolu beidz 7 skolēni, bet 1935.g. -16 skolēni.

Laikā no 1928.- 1940.g. par skolas pārzini strādāja S.Ikaunieks, kurš arī bija ievērojams Izvaltas pagasta sabiedriskais darbinieks. Viņa dzīves ceļš beidzās izsūtījumā Sibīrijā 1943. gadā.

Vācu okupācijas laikā skolas telpās tika ierīkots vācu kara hospitālis un darbojās arī skola, kuru 1942.-43.m.g. pabeidza 13 skolēni, bet 1945.-46.m.g. jau 32 skolēni. 1950.- 1951. m.g. Izvaltā bija jau 8 klases, bet 1954.g. pavasarī šeit notika pirmais vidusskolas izlaidums. Vidusskola pastāvēja līdz 1992.g. Laikā no 1954.-1992. gadam izvaltas pamaskolu absolvējis 551 skolēns.

Laika gaitā ir mainījies skolas ārējais izskats.1958. gadā tika uzcelta trīsstāvu piebūve un 1981.g. tika uzbūvēts trešais stāvs arī vecajai jezuītu celtnei. 1997.g. bijusī ciemata katlu māja tika pārbūvēta par sporta zāli.

1997.g. skolas ēka tika iekļauta LR aizsargājamo arhitektūras pieminekļu skaitā, pateicoties 19.gs. jezuītu būvētajam ēkas pamatstāvam ar 2,5 m biezām sienām, kuras blakus cits citam tika guldīti šķelti akmeņi.

 

Skola agrāk

2007./2008.m.g. Izvaltas pamatskolā mācās 95 skolēni un 26 bērni pirmskolas bērnu grupiņā. Skolā strādā 15 pedagogi, 3 no tiem darba apvienošanas kārtībā. 9 skolotāji ir izvaltas skolas absolventi. 14 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.

Sk. Zenta Gaveiko vada rajona ģeogrāfijas skolotāju metodiko apvienību. Sk. Irēna Kriviņa vada rajona sociālo zinību skolotāju metodisko apvienību. Skolas direktors Jānis Tukāns vada rajona skolu direktoru metodisko apvienību. Apbalvots 2006.g. ar IZM Goda diplomu par veiksmīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē un bērnu un jauniešu izglītošanā.

Izvaltas pamatskolā skolēni apgūst mācību plānā iekļautos priekšmetus un arī ir iespēja darboties pašdarbības kolektīvos; kora dzīedāšanā, deju kolektīvā, dramatiskajā kolektīvā "Brīnumbērni", mazpulkā, rokdarbu pulciņā "Darini pats", novadpētniecības un sporta pulciņos. Skolā ir iekārtota datorklase ar interneta pieslēgumu.