Aktīvā lapas iedaļa: Biedrības / "ATTĪSTĪBAI" / Kultūras un latviskās vides dažādošana Izvaltas pagastā
23.05.2024.

Piedaloties biedrības "Krāslavas rajona partnerība" izsludinātajā LEADER konkursā, biedrība "ATTĪSTĪBAI" saņēmusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu, rezultātā ir īstenots LEADER projekts "Kultūras un latviskās vides dažādošana Izvaltas pagastā" Nr. 19-03-AL33-A019.2202-000005. Projekta rezultātā iegādāti: tautas tērpu un apavu komplekti (11 vīriešu un 11 sieviešu) un tautas mūzikas instrumenti (9).

Jaunie tērpi un mūzikas instrumenti dod iespēju padarīt krāsainākus un skanīgākus senioru deju kopas "ŠALTUPE" un bērnu folkloras kopas "MOZĪ LATGALĪŠI" koncertus. Prieks ir gan dejotājiem, gan dziedātājiem, gan skatītājiem.

Projektā iegādātais aprīkojums veicina Izvaltas pagasta un Krāslavas novada sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, jo projektā iegādātie tautas tērpi un tautas mūzikas instrumenti tiks arī nākotnē izmantoti pasākumos, popularizējot nemateriālās kultūras daudzveidību, stiprinot latvisko, vietējo identitāti.

Jau noticis pirmais pasākums "Večerinka Izvaltā", kas saistīts ar dziedāšanu, mūzikas instrumentu spēli, tautas dejām, sabiedrības izpratnes veicināšanu par Latgales kultūru un tradīcijām.

Patreiz gatavojamies otrajam pasākumam "Večerinka Izvaltā" un Latgales vēsturiskā novada deju svētku repertuāra pārbaudes skatei. Senioru deju kopa "Šaltupe" un bērnu folkloras kopa "Mozī latgalīši" cieši sadarbojas un svētkos skan latviešu, latgaliešu tautas dziesmas, abu kolektīvu stāstnieku stāsti, tiek izdejotas dejas un rotaļas.

ELFLA finansējums: 7855.29 EUR (90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām).

Krāslavas novada pašvaldības finansējums: 872.81 EUR

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" - Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam 2.2. rīcības "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".