Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde
24.07.2024.

Kā mūs atrast

Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads, LV-5652

(+371) 65626550

 

 

Norēķinu konts:

Krāslavas novada Izvaltas pagasta pārvalde

Reģ. Nr. 90000017909

Adrese: Saules iela 3, Izvalta, Krāslavas novads, Latvija, LV-5652

AS SEB banka

UNLALV2X

LV51UNLA0050019928777

 

Izvaltas pagasta pārvalde

Izvaltas pagasta pārvalde ir Krāslavas novada domes izveidota padotībā esoša patstāvīga iestāde, kā publisko tiesību juridiska persona, kas Izvaltas pagasta administratīvi teritoriālajā vienībā fiziskām un juridiskām personām nodrošina likumā "Par pašvaldībām", citiem valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Domes lēmumos un saistošajos noteikumos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

 

Izvalta un Izvaltas pagasts ietilpst Krāslavas novadā. Pagastu ļaudis ir novada galvenā vērtība.

Izvaltas puses ļaudis allaž cēluši Izvaltu saulītē – ar dzirkstošo balsi un skanīgajām dziesmām, raito dejas soli, izaustiem rakstiem un ikvienu labi paveiktu darbu. Mēs cenšamies mūsu pagastu padarīt tīkamu sev, saviem bērniem, mazbērniem un ciemiņiem.