Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
05.08.2020.
Darba laiks:

Pirmdiena   

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Otrdiena    

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Trešdiena   

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Ceturtdiena

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Piektdiena   8.00 -13.00

 

ATTĀLINĀTĀS ĀRSTU KONSULTĀCIJAS

„Veselības centrs 4” ārstu, augsti kvalificētu speciālistu attālinātās konsultācijas pieejamas:

telefonkonsultācijas - platformā www.piearsta.lv

videokonsultācijas - platformā www.doconline.lv

Izvaltas pamatskola

Valsts augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālā nodaļa informē pašvaldību, ka sakarā ar sūdzību par invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu, pamatojoties uz Augu aizsardzības likumu, dienests šogad veiks invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības valsts uzraudzību un kontroli Krāslavas novadā.

Ik gadu pašvaldība atgādina iedzīvotājiem par obligāti veicamajiem pasākumiem latvāņa izplatības ierobežošanai.

Augu aizsardzības likuma 181. panta trešā daļa:

(3) Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.

Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 „Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas noteikumi” punkti:

22.p. Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus plāno un veic līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai.

23.1.p. Persona nepieļauj latvāņa sēklu izplatīšanos, attīstītās ziedkopas ar sēklām novāc, neļaujot tām izbirt, un sadedzina.

26.p. Ja ar latvāni invadētajā teritorijā personai piederošajā zemes vienībā ir konstatēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu, tiek uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti.

Avots: www.kraslavasvestis.lv

    Izvaltas pagasta teritorija ir interesanta ar savu vēsturi, tradīcijām, saimniecisko dzīvi, dabas ainavām un cilvēkiem. 
    Priecājamies, ka tā ik dienu kļūst sakoptāka, un cilvēki jūtas arvien labāk, spēj realizēt savus mērķus un ieceres.
    Mūsu puses ļaudis allaž cēluši Izvaltu saulītē – ar dzirkstošo balsi un skanīgajām dziesmām, raito dejas soli, izaustiem rakstiem un ikvienu labi paveiktu darbu. 
    Cenšamies mūsu pagastu padarīt tīkamu sev, saviem bērniem, mazbērniem un ciemiņiem. Gaidām ikvienu Izvaltā!