Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / IEVĒROJAMĀS PERSONĪBAS
20.03.2018.

J. Lukaševičs (1699-1779) - Jezuītu ordeņa misionārs, skolotājs, strādājis Izvaltā; apbed. Izvaltā.

J. Macilevičs (1805-1872) - prāvests, beidzis Izvaltas jezuītu ģimnāziju.

P. Koroševskis (1896-1982) - ilggadējs (1956.-1982. g.) Izvaltas baznīcas prāvests.

S. Ikaunieks (1904-1943) - Izvaltas pamatskolas pārzinis, sabiedrisks darbinieks, 1940. g. deportēts.

A. Ikauniece (1905-1978) - Izvaltas pamatskolas skolotāja, lietišķās mākslas meistare.

P. Švirksts (1920-1999) -ilggadējs (1982.-1999. g.) Izvaltas baznīcas prāvests.

V. Celitāne-Ivanovska (1921) - literāte, sabiedriska darbiniece; beigusi Izvaltas pamatskolu.

A. Onzule-Rode (1924-2001) -dzejniece; dz. Lielajos Ondzuļos, represēta