Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
18.07.2019.

Skolai - 200!

4. februāra vakarā savā vecajā Izvaltas skolā pulcējās skolas absolventi, tagadējie un bijušie skolas skolotāji, direktori, izglītības iestādes darbinieki, draugi un tie, kuri jutās piederīgi skolai un Izvaltai.

28.01.2016.

ZIEMASSVĒTKU ATSKAŅAS KONCERTS IZVALTĀ

21.01.2016.

1991. gada janvāra barikādēm 25 gadi. Izvaltieši , kas toreiz apliecināja, ka ir apņēmības pilni sargāt Latvijas neatkarību - E.Stivriņš, Ž.Nikolaičenko, A.Ostrovskis, J.Peipiņš, E.Truls, V.Subotjalo.

Absolventu vakars 2016

"Mozī latgalīši"

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

Izvaltas pamatskolā strādā 14 pedagogi, 3 no tiem darba apvienošanas kārtībā. 8 skolotāji ir Izvaltas skolas absolventi. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.

2015./2016.mācību gadā Izvaltas pamatskolā  mācīsies 50 skolēni un 8 pirmskolas grupas audzēkņi. Izvaltas pamatskolā skolēni apgūst mācību plānā iekļautos mācību priekšmetus un darbojas pašdarbības kolektīvos:

  • folkloras kopa „Mozī Izvoltīši”  
  • dramatiskajā kolektīvā "Brīnumbērni" 
  • vides pulciņā "Dzīvo zaļi!" - mazpulkā „Izvalta”  
  • deju kolektīvā „Saulīte” 
  • sporta pulciņos 
  • 1.-6.klašu korī

Mājas lapa: skola.izvalta.lv

Izvaltā ir izveidots Izvaltas pamatskolas muzejs. Muzeju var apmeklēt no 8.00-17.00 jebkurā dienā iepriekš piesakoties pa tālruni: +371 65626418

Izvaltas pamatskolā (līdz 1992. g. vidusskola) 2000.g. mācījās 129 skolēni; skolā darbojās pirmsskolas vecuma bērnu grupa, kuru apmeklēja 16 bērni.

Skola atrodas bijušā klostera ēkā. 1817.gadā Izvaltā darbu sāka jezuītu ģimnāzija, kurā mācības notika poļu valodā. 1820. gadā skolu slēdza. 1935. gadā Izvaltā bija 6 klašu pamatskola, tagadējā pagasta teritorijā 4 kIašu pamatskola vēl bija Butānos un Mazajos Murānos.

Jau neatkarīgās Latvijas 20., 30. gados Izvaltā notika aktīva sabiedriskā dzīve, darbojās katoļu jaunatnes b-bas Izvaltas nodaļa, kurai bija arī b-ka. Padomju varas gados Izvaltā biia klubs un bibliotēka.

Baltica 2015 pietur Izvaltā, 27/06/2015

Tradicionālajai kultūrai piemīt milzīgs radošais potenciāls – tajā ir apkopotas daudzas dažādas pieredzes, kas izgājušas laika pārbaudi. Mantinieka uzdevums ir atrast kaut ko jaunu, ņemot vērā iepriekšējo. Izaicinājums ir apjaust, vai Tu pats esi radoši stiprs – vai vari arī atnest tradīcijai ko jaunu.